لیست قیمت

ردیفنام دستگاهقیمت نهایی
تعداد ردیف / شاخهمدلریال
۱بذرکار کمپرسی دو مخزن
۲۱ ردیفهSB4-4۶۶۸۲۰۱۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۶۵۳۲۰۱۰۰۰
۱۷ ردیفه SB4-2۶۴۸۲۰۱۰۰۰
۱۵ ردیفهSB4-1۶۳۳۲۰۱۰۰۰
۲بذرکار کمپرسی تک مخزن۲۱ ردیفهSB4-4۶۳۳۲۰۱۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۶۲۸۲۰۱۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۶۱۳۲۰۱۰۰۰
۳بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار۲۰ ردیفه
SB5-2۷۶۸۰۰۰۰۰۰
۱۶ ردیفه
SB5-1۷۳۰۰۰۰۰۰۰
۴بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا)۲۱ ردیفهSB-R4-21۷۸۷۲۳۰۰۰۰
۵بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا)۲۰ ردیفهSB-R5-21۸۸۷۲۳۰۰۰۰
۶عمیقکار کششی معمول۲۱ ردیفهSB3-6۸۹۶۱۴۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB3-5۸۷۵۵۹۵۰۰۰
۱۷ ردیفهSB3-4۹۰۵۰۲۷۰۰۰
۱۵ ردیفهSB3-3۸۸۴۲۷۱۰۰۰
۱۳ ردیفهSB3-2۸۶۴۹۱۶۰۰۰
۱۱ ردیفهSB3-1۸۵۵۸۵۸۰۰۰
۷
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی۱۹ ردیفهSB6-6۱,۰۳۵۵۹۵۰۰۰
۱۷ ردیفهSB6-5۱۰۱۵۵۹۵۰۰۰
۱۵ ردیفهSB6-4 ۹۹۵۵۹۵۰۰۰
۱۳ ردیفهSB6-3 ۹۷۵۵۹۵۰۰۰
۸
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ۱۵ ردیفهSB7-4۹۹۵۵۹۵۰۰۰
۱۳ ردیفهSB7-3۹۷۵۵۹۵۰۰۰
۱۱ ردیفهSB7-2 ۹۵۵۵۹۵۰۰۰
۹ ردیفهSB7-1۹۳۵۵۹۵۰۰۰
۹چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک )۷ شاخهSB-SP7 ۴۳۱۸۸۲۰۰۰
۵ شاخهSB-SP5۴۱۱۸۸۲۰۰۰
۱۰کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار)۵ ردیفهSB-C5۸۰۸۸۶۲۰۰۰
۴ ردیفهSB-C4۷۸۸۸۶۲۰۰۰
۳ ردیفهSB-C3۷۶۸۸۶۲۰۰۰
۱۱بذر کار کشت مستقیم
۱۵ ردیفهSB-D15۸۶۷۸۷۱۰۰۰
۱۳ ردیفهSB-D13 ۸۹۷۸۷۱۰۰۰
۱۱ ردیفهSB-D11۸۲۷۸۷۱۰۰۰
۱۲سمپاش۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-1۴۰۲۵۰۷۰۰۰
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-2۴۲۶۱۸۳۰۰۰

لیست قیمت was last modified: آگوست ۷th, 2020 by admin