لیست قیمت

ردیفنام دستگاهقیمت نهایی
تعداد ردیف / شاخهمدلریال
۱بذرکار کمپرسی دو مخزن
۲۱ ردیفهSB4-4۸۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۸۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفه SB4-2۸۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB4-1۸۲۰۰۰۰۰۰۰
۲بذرکار کمپرسی تک مخزن۲۱ ردیفهSB4-4۷۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۷۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۳بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار۲۰ ردیفه
SB5-2۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ ردیفه
SB5-1۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا)۲۱ ردیفهSB-R4-21۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰
۵بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا)۲۰ ردیفهSB-R5-21۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰
۶عمیقکار کششی معمول۲۱ ردیفهSB3-6۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB3-5۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB3-4۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB3-3۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB3-2۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB3-1۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰
۷
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی۱۹ ردیفهSB6-6۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB6-5۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB6-4 ۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB6-3 ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰
۸
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ۱۵ ردیفهSB7-4۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB7-3۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB7-2 ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰
۹ ردیفهSB7-1۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۹چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک )۷ شاخهSB-SP7 ۶۳۰۰۰۰۰۰۰
۵ شاخهSB-SP5۵۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۰کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار)۵ ردیفهSB-C5۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۴ ردیفهSB-C4۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ ردیفهSB-C3۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۱بذر کار کشت مستقیم
۱۵ ردیفهSB-D15۱۲۸۹۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB-D13 ۱۲۳۹۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB-D11۱۱۸۹۰۰۰۰۰۰
۱۲سمپاش۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-1۵۳۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-2۵۷۰۰۰۰۰۰۰

لیست قیمت was last modified: آگوست ۷th, 2020 by admin