لیست قیمت

ردیفنام دستگاهقیمت نهایی
تعداد ردیف / شاخهمدلریال
۱بذرکار کمپرسی دو مخزن
۲۱ ردیفهSB4-4۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ردیفه SB4-2۵۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB4-1۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲بذرکار کمپرسی تک مخزن۲۱ ردیفهSB4-4۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار۲۰ ردیفه
SB5-2۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ردیفه
SB5-1۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا)۲۱ ردیفهSB-R4-21۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا)۲۰ ردیفهSB-R5-21۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۶عمیقکار کششی معمول۲۱ ردیفهSB3-6۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ردیفهSB3-5۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ردیفهSB3-4۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ردیفهSB3-3۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ردیفهSB3-2۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ردیفهSB3-1۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی۱۹ ردیفهSB6-6 ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ردیفهSB6-5 ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ردیفهSB6-4 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ردیفهSB6-3 ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۸
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ۱۵ ردیفهSB7-4 ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ردیفهSB7-3 ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ردیفهSB7-2 ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ردیفهSB7-1 ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک )۷ شاخهSB-SP7 ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ شاخهSB-SP5۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار)۵ ردیفهSB-C5 ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ ردیفهSB-C4 ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ ردیفهSB-C3 ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱بذر کار کشت مستقیم
۱۵ ردیفهSB-D15 ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ردیفهSB-D13 ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ردیفهSB-D11 ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲سمپاش۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-1 ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-2 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت was last modified: آگوست ۷th, 2020 by admin