لیست قیمت

ردیفنام دستگاهقیمت نهایی
تعداد ردیف / شاخهمدلریال
۱بذرکار کمپرسی دو مخزن
۲۱ ردیفهSB4-4۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ردیفهSB4-1۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲بذرکار کمپرسی تک مخزن۲۱ ردیفهSB4-4۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار۲۰ ردیفه
SB5-2۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ردیفه
SB5-1۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا)۲۱ ردیفهSB-R4-21۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا)۲۰ ردیفهSB-R5-21۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۶

عمیقکار کششی معمول
۲۱ ردیفهSB3-6۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ردیفهSB3-5۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ردیفهSB3-4۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ردیفهSB3-3۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ردیفهSB3-2۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ردیفهSB3-1۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی۱۹ ردیفهSB6-6 ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ردیفهSB6-5 ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ردیفهSB6-4 ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ردیفهSB6-3 ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ۱۵ ردیفهSB7-4 ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ردیفهSB7-3 ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ردیفهSB7-2 ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ردیفهSB7-1 ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک )۷ شاخهSB-SP7 ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ شاخهSB-SP5۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار)۵ ردیفهSB-C5 ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ ردیفهSB-C4 ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ ردیفهSB-C3 ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱بذر کار کشت مستقیم
۱۵ ردیفهSB-D15 ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ردیفهSB-D13 ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ردیفهSB-D11 ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲سمپاش۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-1 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-2 ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت was last modified: آگوست ۷th, 2020 by admin