لیست قیمت

ردیفنام دستگاهقیمت نهایی
تعداد ردیف / شاخهمدلریال
۱بذرکار کمپرسی دو مخزن
۲۱ ردیفهSB4-4۹۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۹۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفه SB4-2۹۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB4-1۹۱۰۰۰۰۰۰۰
۲بذرکار کمپرسی تک مخزن۲۱ ردیفهSB4-4۹۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۸۹۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۸۷۰۰۰۰۰۰۰
۳بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار۲۰ ردیفه
SB5-2۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ ردیفه
SB5-1۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۴بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا)۲۱ ردیفهSB-R4-21۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۵بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا)۲۰ ردیفهSB-R5-21۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰
۶عمیقکار کششی معمول۲۱ ردیفهSB3-6۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB3-5۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB3-4۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB3-3۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB3-2۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB3-1۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰
۷
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی۱۹ ردیفهSB6-6۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB6-5۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB6-4 ۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB6-3 ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۸
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ۱۵ ردیفهSB7-4۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB7-3۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB7-2 ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰
۹ ردیفهSB7-1۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰
۹چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک )۷ شاخهSB-SP7 ۶۳۰۰۰۰۰۰۰
۵ شاخهSB-SP5۵۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۰کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار)۵ ردیفهSB-C5۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰
۴ ردیفهSB-C4۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰
۳ ردیفهSB-C3۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۱بذر کار کشت مستقیم
۱۵ ردیفهSB-D15۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB-D13 ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB-D11۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۲سمپاش۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-1۵۸۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-2۶۲۰۰۰۰۰۰۰

لیست قیمت was last modified: آگوست ۷th, 2020 by admin