لیست قیمت

ردیفنام دستگاهقیمت نهایی
تعداد ردیف / شاخهمدلریال
۱بذرکار کمپرسی دو مخزن
۲۱ ردیفهSB4-4۸۷۴۰۰۶۹۰۸
۱۹ ردیفهSB4-3۸۶۳۱۰۶۹۰۸
۱۷ ردیفه SB4-2۸۵۲۲۰۶۹۰۸
۱۵ ردیفهSB4-1۸۴۱۳۰۶۹۰۸
۲بذرکار کمپرسی تک مخزن۲۱ ردیفهSB4-4۸۰۲۲۴۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۷۹۱۳۴۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۷۸۰۴۴۰۰۰۰
۳بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار۲۰ ردیفه
SB5-2۱۰۲۴۶۰۰۰۰۰
۱۶ ردیفه
SB5-1۹۸۱۰۰۰۰۰۰
۴بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا)۲۱ ردیفهSB-R4-21۱۰۲۹۶۹۶۸۴۰
۵بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا)۲۰ ردیفهSB-R5-21۱۰۱۸۷۹۶۸۴۰
۶عمیقکار کششی معمول۲۱ ردیفهSB3-6۱۲۲۱۴۸۹۳۱۶
۱۹ ردیفهSB3-5۱۱۹۹۶۸۹۳۱۶
۱۷ ردیفهSB3-4۱۱۸۳۷۷۵۳۱۶
۱۵ ردیفهSB3-3۱۱۵۶۶۲۶۴۶۸
۱۳ ردیفهSB3-2۱۱۳۱۳۱۰۱۲۸
۱۱ ردیفهSB3-1۱۱۱۹۴۶۲۲۶۴
۷
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی۱۹ ردیفهSB6-6۱۴۹۸۷۵۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB6-5۱۴۷۶۹۵۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB6-4 ۱۴۶۶۰۵۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB6-3 ۱۴۵۵۱۵۰۰۰۰
۸
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ۱۵ ردیفهSB7-4۱۴۶۶۰۵۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB7-3۱۴۵۵۱۵۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB7-2 ۱۴۴۴۲۵۰۰۰۰
۹ ردیفهSB7-1۱۴۳۳۳۵۰۰۰۰
۹چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک )۷ شاخهSB-SP7 ۵۶۴۹۰۱۶۵۶
۵ شاخهSB-SP5۵۱۴۷۶۱۶۵۶
۱۰کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار)۵ ردیفهSB-C5۱۰۵۷۹۹۱۴۹۶
۴ ردیفهSB-C4۱۰۲۵۲۹۱۴۹۶
۳ ردیفهSB-C3۹۹۲۵۹۱۴۹۶
۱۱بذر کار کشت مستقیم
۱۵ ردیفهSB-D15۱۲۱۸۰۱۵۲۶۸
۱۳ ردیفهSB-D13 ۱۱۷۴۴۱۵۲۶۸
۱۱ ردیفهSB-D11۱۱۳۰۸۱۵۲۶۸
۱۲سمپاش۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-1۵۲۶۴۷۹۱۵۶
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-2۵۵۷۴۴۷۳۶۴

لیست قیمت was last modified: آگوست ۷th, 2020 by admin