انتخاب و ارزیابی ادوات کشاورزی بازدید ۶۸۷

انتخاب ، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

انتخاب ماشین به مفهوم گزینش بر اساس عملکرد احتمالی ، برای مصرف کننده بالقوه آن می باشد . این عملکرد از مقایسه ماشین ها در مزرعه تعیین می گردد . عملکرد فنی ماشین ها ، تنها یکی از مواردی است که مورد ارزیابی واقع می شود.

انتخاب ماشین به مفهوم گزینش بر اساس عملکرد احتمالی ، برای مصرف کننده بالقوه آن می باشد . این عملکرد از مقایسه ماشین ها در مزرعه تعیین می گردد . عملکرد فنی ماشین ها ، تنها یکی از مواردی است که مورد ارزیابی واقع می شود و ممکن است مهمترین آن ها نیز نباشد . همچنین سوددهی ، سازگار بودن و استفاده پایدار از ماشین ، در عملکرد کلی آن نقش دارند.
انتخاب ماشین ، فعالیتی است که از طرف مصرف کننده انجام میشود . گزینش می بایست مطابق با شرایط ویژه کشاورزان و تحت کنترل و رضایت آنها انجام شود . انتخاب دستوری ماشین های کشاورزی که از بالا به پایین صادر شده است ، باید با امکان دست یابی تعاملی همه مصرف کنندگان ، جایگزین شود . انتخاب موفقیت آمیز ماشین ها ، به امکان دستیابی به اطلاعات معتبر و مرتبط با تمام ماشین های موجود ، بستگی دارد . در گذشته ، کشاورزان به ندرت به اطلاعات قابل استفاده مثل گزارش های آزمون ماشین ها ، دسترسی داشتند و محتوا و شکل اطلاعات ، برای جبران نیازهای آنها ناقص بود . روند انتقال اطلاعات به مصرف کنندگان ماشین ها می بایست اصلاح شود.

معمولا آزمودن ماشین ها دارای دو هدف اصلی : اول کمک به توسعه بخش صنعت ، با تولید ماشین ها و دوم کمک به بخش کشاورزی ، با توسعه مکانیزاسیون است . در عمل ، آزمون ها روی عدف اول یعنی عرضه کننده مداری بیشتر از مصرف کننده مداری متمرکز شده اند از این رو آن ها را فناوری مدار می نامند.

دستور العمل های نوین آزمون باید مورد تجدید نظر قرار گیرند . کشاورزان به گزارش اطلاعات مقایسه ای عملکرد سری کامل ماشین های موجود ، که در شرایط یکسان و مشابه آزمایش شده همراه با اصطلاحات گویا و جذاب ، نیاز دارند.

بسیاری از واحدهای آزمون ماشین ها ، تمایل به فعالیت بخش قابل توجهی از کارکنان و منابع مالی خود برای طراحی ، تحقیقات و ساخت ماشین ها دارند . این گونه فعالیت ها ، صرفه اقتصادی نداشته و می بایست به بخش خصوصی واگذار شوند . هدایت اعتبارات به سمت بهبود و اجرای آزمون های مصرف کننده مدار ، بهتر به نظر می رسد.

ارزیابی ماشین ها

در ارزیابی ماشین های کشاورزی ، اطلاعات ، به عنوان مواد خام هستند . مصرف کنندگان به اطلاعات معتبر و مقایسه ای در مورد کیفیت ، عملکرد فنی ، هزینه ها ، سود کاربرپسندی ماشین و مقررات فنی و مالی در جهت کمک به استفاده پایدار از آنها ، نیاز دارند . دستور العمل ها برای گردآوری ، پردازش و تحویل اطلاعات مورد نیاز مصرف کننده به شکل قابل استفاده ، باید به طور استاندارد اصلاح شوند.

برنامه های جایگزین و تکمیلی

قابلیت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ، تنها به انتخاب ماشین بستگی ندارد . هزینه های مکانیزاسیون می بایست از سودهای حاصله در سیستم کشاورزی پرداخت شوند . همیشه نمی توان اطمینان داشت که مکانیزاسیون سود بیشتر را تضمین کند ، ممکن است نیاز به برنامه های جایگزین یا تکمیلی برای ایجاد شرایط تولید مکانیزه پایدار ، باشد .

کشاورزان نیاز به اطلاعاتی دارند که به آنها پیش از آغاز فرآیند انتخاب ماشین (که ممکن است بی ثمر باشد) در ارزیابی توانایی و امکانات آن کمک نمایند.

ارائه یک راه حل

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی مکانیزاسیون برای مصرف کنندگان ماشین ها :

کشاورزانی که در انتخاب ماشین ها نیاز به کمک دارند ، نگران یک منبع جامع و سهل الوصول در مورد اطلاعات و اخبار مکانیزاسیون و به طور جزئی تر در مورد انتخاب ماشین های سودآور هستند تا آن ها را در ارتقا رفاه زندگی خانواده شان یاری دهد . معمولا این گونه منابع اطلاعات و خبری برای کشاورزان قابل دسترس نیستند و برای برطرف کردن این نیاز ، پیشنهاد می شود یک مرکز مشاوره اطلاع رسانی مکانیزاسیون تشکیل گردد.

وظایف کاری یک MIAS(مرکز مشاوره و اطلاع رسانی مکانیزاسیون) ، در پاسخ سریع به تقاضاهای کشاورز در زمینه مکانیزاسیون و انتخاب ماشین ، با جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوطه و آماده سازی اخبار در جهت کاربرد اطلاعات ، هدایت شده اند . MIAS کمبود های اطلاعات را شناسایی کرده و آنها را توسط فعالیت های پیمانکاری از قبیل بازدید ها یا آزمون های دقیق ماشین ها ، جبران خواهد نمود . اطلاعات ممکن است به شیوه های مختلفی از قبیل ترتیب دادن روزهایی جهت رقابت ماشین ها در مزرعه به همران نمایشگاه جانبی به مصرف کنندگان رسانده شود.

ممکن است MIAS در حد یک واحد تخصصی کوچک بوده و برای حداقل کردن هزینه ها دارای تعدادی شعب منطقه ای باشد . MIAS از طریق موسسات موجود ، با شکل دادن و هماهنگ کردن فعالیت های آن موسسات متناسب با نیاز کشاورزان فعالیت خواهد کرد . این گونه فعالیت ها می بایست از طریق قراردادهایی که توسط MIAS تعیین ، پایش و با استفاده از منابع مالی پیشنهادی ، تامین شده اند ، انجام شوند.

در صورتی که یک MIAS با یک موسسه منتخب که دارای متخصصین و تجربیات ارزشمند در توسعه مکانیزاسیون است همکاری تنگاتنگ نماید ، برای آن یک مزیت به شمار می رود .

توصیه ها

توصیه ها تا آنجا که ممکن است باید جامع باشند تا بتوانند شرایط موجود همه کشورها را شامل شوند . بنابراین همه آن ها در هر کشوری قابل اجرا نیستند و باید متناسب با شرایط هر کشور تفسیر شوند.
۱-مشکل انتخاب ماشین ها را با شناسایی تنگناها در مکانیزاسیون که ممکن است کشاورز با آن روبرو شود تعیین نمایید . یک روش سریع برای شناسایی تنگناها با استفاده از پاسخ به موارد ذیل امکان پذیر است.

-چرا استفاده از ماشین های بیشتر ، سودآور نیست؟

سیستم کشاورزی مورد استفاده سودآور نیست.

هزینه های ماشین بسیار زیاد است.(قیمت بالای خرید ، هزینه عملیاتی زیاد)
-چرا گزینه هایی برای انتخاب ماشین ها وجود ندارد؟

واردکنندگان ، وارد نمی کنند.
تولیدکنندگان محلی تولید نمی کنند.
تولیدکنندگان محلی وجود ندارند.
تولیدکنندگان محلی قادر به ساخت ماشین های مورد نیاز نیستند.(کمبود مواد اولیه ، عدم وجود طرح های مناسب)
-چرا اطلاعات که بر اساس آن بتوان انتخاب کرد ، در دسترس نیستند؟
اطلاعات موجود نیست.

اطلاعات وجود دارند اما دسترسی به آنها مشکل است.(اطلاعات عملکرد فنی ماشین ، اطلاعات هزینه ها و سودهای بالقوه در استفاده از ماشین ، اطلاعات در مورد مشکلات موجود در استفاده از ماشین)

 

این موارد در شناسایی دقیق اولویت های انتخاب کمک خواهند کرد . در صورت امکان فعالیت ها و منابع مالی به طور متناسب اختصاص داده شوند.

۲-در صورتی که انتخاب ماشین به صورت منطقه ای در نظر گرفته شود باید به موارد ذیل توجه نمود:

-شناسایی متخصصین موجود در موسسات داخل کشور ، ارزیابی ارتباط و کیفیت خروجی های آن موسسات . فهرست وظایف پیشنهادی برای یک MIAS ممکن است برای راهنمایی متخصصین ، مورد استفاده قرار گیرند . به موسساتی از قبیل واحدهای آزمون ماشین ها توجه ویژه ای داشته باشید که به طور تخصصی این مراکز وظایف مستقیم خود را برای انتخاب ماشین ، ایجاد کرده اند.

 

-شناسایی موسساتی که رکورد عملکرد قابل توجهی از نظر کیفیت و آزمایش های مرتبط با کارشان و در رابطه با کشاورزان نمونه ، داشته اند.

 

-شناسایی موسساتی با عملکرد غیر قابل قبول ، با دیدگاه بازنگری منابع تخصیص یافته آنها برای عملکرد پربارتر.

۳-احداث یک سازمان با اختیارات و منابع مالی برای هماهنگ کردن تمام کارهای وابسته به انتخاب ماشین و ایجاد ارتباط با کشاورزان این سازمان ممکن است به عنوان زیر مجموعه دستگاه های اجرایی ایجاد شود یا ممکن است یک واحد مستقل باشد ، مثل یک “مرکز مشاوره و اطلاع رسانی مکانیزاسیون” .

۴-پایان دادن یه کار موسسات کم بازده باید به این نکته توجه داشت که انجام آزمون های مصرف کننده ، برای انتخاب ماشین در مزرعه ، بدون متحمل شدن هزینه های زیاد ادوات ، مطلوب تر است . کیفیت نتیجه آزمون بیشتر به مهارت و ابتکار کارکنان بستگی دارد تا تجهیزات با فناوری پیشرفته.

منبع:انتخاب ، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی نوشته و  ترجمه اساتید محترم ، سید مرتضی صداقت حسینی و هادی صائبی منف

انتخاب و ارزیابی ادوات کشاورزی was last modified: آگوست ۴th, 2020 by admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *