لیست قیمت

ردیفنام دستگاهقیمت نهایی
تعداد ردیف / شاخهمدلریال
۱بذرکار کمپرسی دو مخزن
۲۱ ردیفهSB4-4۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۱۵۰۷۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفه SB4-2۱۴۷۴۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB4-1۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰
۲بذرکار کمپرسی تک مخزن۲۱ ردیفهSB4-4۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۱۳۹۷۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۱۳۶۴۰۰۰۰۰۰
۳بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار۲۰ ردیفه
SB5-2۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ ردیفه
SB5-1۱۷۰۵۰۰۰۰۰۰
۴بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا)۲۱ ردیفهSB-R4-21۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰
۵بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا)۲۰ ردیفهSB-R5-21۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰
۶عمیقکار کششی معمول۲۱ ردیفهSB3-6۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB3-5۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB3-4۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB3-3۱۸۱۵۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB3-2۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB3-1۱۷۰۵۰۰۰۰۰۰
۷
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی۱۹ ردیفهSB6-6۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB6-5۲۱۴۵۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB6-4 ۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB6-3 ۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰
۸
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ۱۵ ردیفهSB7-4۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB7-3۲۱۴۵۰۰۰۰۰۰

۱۱ ردیفهSB7-2 ۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰
۹ ردیفهSB7-1۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰
۹چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک )۷ شاخهSB-SP7۹۲۴۰۰۰۰۰۰
۵ شاخهSB-SP5۸۵۸۰۰۰۰۰۰
۱۰کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار)۵ ردیفهSB-C5۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰
۴ ردیفهSB-C4۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰
۳ ردیفهSB-C3۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۱بذر کار کشت مستقیم
۱۵ ردیفهSB-D15۱۹۲۵۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB-D13 ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB-D11۱۸۱۵۰۰۰۰۰۰
۱۲سمپاش۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-1۸۸۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-2۹۳۵۰۰۰۰۰۰

لیست قیمت was last modified: آگوست ۷th, 2020 by admin