لیست قیمت

ردیفنام دستگاهقیمت نهایی
تعداد ردیف / شاخهمدلریال
۱بذرکار کمپرسی دو مخزن
۲۱ ردیفهSB4-4۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفه SB4-2۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB4-1۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰
۲بذرکار کمپرسی تک مخزن۲۱ ردیفهSB4-4۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰
۳بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار۲۰ ردیفه
SB5-2۲۶۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ ردیفه
SB5-1۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰
۴بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا)۲۱ ردیفهSB-R4-21۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۵بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا)۲۰ ردیفهSB-R5-21۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰
۶عمیقکار کششی معمول۲۱ ردیفهSB3-6۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB3-5۲۸۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB3-4۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB3-3۲۶۷۰۰۰۰۰۰۰

۱۳ ردیفهSB3-2۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB3-1۲۵۴۰۰۰۰۰۰۰
۷
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی۱۹ ردیفهSB6-6۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB6-5۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB6-4 ۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB6-3 ۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰
۸
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ۱۵ ردیفهSB7-4۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB7-3۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB7-2 ۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۹ ردیفهSB7-1۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰
۹چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک )۷ شاخهSB-SP7۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰
۵ شاخهSB-SP5۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۰کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار)۵ ردیفهSB-C5۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰
۴ ردیفهSB-C4۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰
۳ ردیفهSB-C3۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱بذر کار کشت مستقیم
۱۵ ردیفهSB-D15۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB-D13 ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB-D11۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۲سمپاش۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-1۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰

۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-2۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰

لیست قیمت was last modified: آگوست ۷th, 2020 by admin