لیست قیمت

ردیفنام دستگاهقیمت نهایی
تعداد ردیف / شاخهمدلریال
۱بذرکار کمپرسی دو مخزن
۲۱ ردیفهSB4-4۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفه SB4-2۱۷۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB4-1۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰
۲بذرکار کمپرسی تک مخزن۲۱ ردیفهSB4-4۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB4-3۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB4-2۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰
۳بذرکار کمپرسی دو مخزن فاروئردار۲۰ ردیفه
SB5-2۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۶ ردیفه
SB5-1۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰
۴بذرکار کمپرسی سه مخزن (کلزا)۲۱ ردیفهSB-R4-21۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۵بذرکار کمپرسی سه مخزن فاروئردار (کلزا)۲۰ ردیفهSB-R5-21۲۳۴۰۰۰۰۰۰۰
۶عمیقکار کششی معمول۲۱ ردیفهSB3-6۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۹ ردیفهSB3-5۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB3-4۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB3-3۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰

۱۳ ردیفهSB3-2۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB3-1۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰
۷
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های پرسی۱۹ ردیفهSB6-6۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۷ ردیفهSB6-5۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۵ ردیفهSB6-4 ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB6-3 ۲۳۴۰۰۰۰۰۰۰
۸
عمیق کار کششی مجهز به چرخ های بادی بزرگ۱۵ ردیفهSB7-4۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB7-3۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB7-2 ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۹ ردیفهSB7-1۲۳۴۰۰۰۰۰۰۰
۹چیزل پیلر بالدار ( تک غلتک )۷ شاخهSB-SP7۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰
۵ شاخهSB-SP5۹۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۰کمبینات ردیفکار پنوماتیک (نخودکار)۵ ردیفهSB-C5۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۴ ردیفهSB-C4۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳ ردیفهSB-C3۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۱بذر کار کشت مستقیم
۱۵ ردیفهSB-D15۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳ ردیفهSB-D13 ۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ردیفهSB-D11۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲سمپاش۴۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-1۹۵۰۰۰۰۰۰۰

۶۰۰ لیتری بوم دار پشت تراکتوری
SB10-2۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰

لیست قیمت was last modified: آگوست ۷th, 2020 by admin